KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1. Giriş1.1. Politikanın Amacı6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip ABC KIRTASİYE ERCÜMEN NAKAŞ (“Şirket”) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

 

 

 

İşbu Politika’da Şirket tarafından, hangi verilerin kişisel veri olduğu, genel olarak hangi kişisel verilerin saklandığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirler ile kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması ve korunmasına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmektedir. (Detaylı bilgiye KVKK linkinde yer alan Aydınlatma Metinlerinden ulaşabilirsiniz.)1.2. Kapsamı

 

İşbu Politika; müşterilerin, aday müşterilerin, tedarikçilerin, Şirket ortaklarının, Şirket yetkililerinin, Şirket çalışanlarının, aday çalışanların, Şirket internet sitesi, Şirket e-ticaret sitesi ve Şirket tarafından işletilmekte olan işyeri ziyaretçilerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca veri sorumlusu olan Şirket, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında benimsenen temel ilkeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan idari ve teknik tedbirleri işbu Politika ile belirlemektedir.  Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin belirlenmesi, silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar “Veri Saklama ve İmha Politikası”nda düzenlenmektedir.
İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen kişisel veri içermeyen veriler gibi anonim hale gelmiş ve tanımlanamayan veriler ile tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel veri olarak kabul edilmemekte olup, işbu Politika’ya tabi değildir. İşbu Politika, Şirket ile belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan ancak kişisel verisi Şirket tarafından işlenen diğer gerçek kişilere de uygulanmaktadır.1.3. Tanımlar

 

Tedarikçiler

Şirket’in ticari faaliyetleri çerçevesinde hizmet aldığı bankalar, ödeme sistemleri, mali müşavirler, avukatlar, e-posta hizmet tedarikçisi, yazılım sistemi tedarikçisi, iletişim şirketleri, sosyal medya tedarikçileri, pr firmaları, şirketin sözleşmesel ilişki kurduğu diğer gerçek veya tüzel kişiler, ürün tedarikinin sağlandığı gerçek veya tüzel kişiler

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; isim- soy isim, T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, telefon bilgileri, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale gelmesi

Çalışan

Şirket çalışanları

Aday Çalışan

Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Anayasa

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) kuran ve yöneten gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu

Veri Sorumluları Sicili

KVK Kurulu gözetiminde, KVK Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili

İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların, Çalışanların, Hissedarları ve Yetkilileri

Şirket ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların (tedarikçi, program ortağı vb. başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalışanları, ortakları ve yetkilileri olan gerçek kişiler

Şirket Tedarikçileri

Sözleşme temelli Şirket’in ürün ve/veya hizmet aldığı üçüncü kişiler

Aday Müşteri

Ürün ve hizmetlerimizi satın alma ve/veya kullanma talebinde bulunmuş veya bulunacağı ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler

Politika

ABC KIRTASİYE ERCÜMEN NAKAŞ Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Şirket

ABC KIRTASİYE ERCÜMEN NAKAŞ

Şirket Ortakları

ABC KIRTASİYE ERCÜMEN NAKAŞ ortakları gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

ABC KIRTASİYE ERCÜMEN NAKAŞ müdürler kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler

Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Üçüncü Kişi

Yukarıda tanımlanan taraflarla Şirket arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen tarafların haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu taraflarla ilişki içerisinde olan üçüncü gerçek kişiler 

1.4. Politikanın YürürlüğüŞirket tarafından düzenlenen işbu Politika yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 1. Şirket’in Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler • Şirket’in kişisel veri işleme faaliyeti, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar.
 • Şirket, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Şirket’in veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Şirket’in tedarikçileri gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara, veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde yükletilmektedir.
 • Şirket, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 • Şirket, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
 • Şirket, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin KapsamıŞirket hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve ilişkinin sona ermesinin ardından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uymak suretiyle, veri sahibinin bilgilerini işleme hakkına sahip olacaktır.

Şirket tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Diğer bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi  anlamına gelir.2.2. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıŞirket, aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir. KVKK linkinde yer alan Aydınlatma Metinlerinden ulaşabilirsiniz.2.2.1.Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi

 1. Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  2. Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  3. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  4. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
  5. Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi.

 

2.2.2.Şirket insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi 1. Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  2. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,
  3. Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  4. Ücret yönetimi
  5. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
  6. Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
  7. Şirket için işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  8. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
  9. Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,2.2.3. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

 1. İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  2. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  3. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  4. Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  5. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,
  6. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  7. İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,
  8. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  9. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
  10. Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
  11. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  12. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

 

2.2.4. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi: 1. Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
  2. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
  3. Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
  4. Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
  5. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,
  6. Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  7. Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

 

2.2.5. Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini

 

 1. Hukuk işlerinin takibi
  2. Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  4. Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  5. Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  6. İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  7. Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
  8. Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

 

2.3. Kişisel Veri KategorileriŞirket tarafından yürütülen veri işleme faaliyetleri kapsamında kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, ait olduğu gerçek kişi belirlenen ve/veya belirlenebilir olan kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır:

 

Veri Kategorisi

Açıklama

Kimlik bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgah, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne baba adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, SGK numarası, imza bilgisi vb. tüm bilgiler.

İletişim bilgisi

Gerçek kişiye ait olduğu açık olan; Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres gibi).

Lokasyon bilgisi

Müşterilerin ve ürünlerin gönderileceği kişilerin ikametgah adresi, posta kodu gibi. Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).

Müşteri bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler kapsamında ilgili birimlerin operasyonları sonucunda, gerçek kişi müşterilerden elde edilen ve üretilen bilgiler (örn. müşteri no. gibi).

Müşteri işlem bilgisi

Veri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşterimize ait, ürün ve hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetlerimizi satın alan ve/veya kullanan kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işlem neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler.

Fiziksel mekân güvenlik bilgisi

Veri kayıt sistemi içerisinde tutulmak üzere, ticari faaliyetlerimizi yürütürken her açıdan güvenliğimizi sağlamak için işlenen kamera kayıtları, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar vb. kişisel veriler.

İşlem güvenliği bilgisi

Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.

Finansal bilgi

Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler. (örn. IBAN numarası, kredi kartı bilgisi gibi)

Aday çalışan bilgisi

Şirket’in çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

Hukuki işlem bilgisi

Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler. (Örn. yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi).

Özel nitelikli veri

Kanun’un 6. maddesinde “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirtilen “ırkı, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inancı, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik” verilerdir.

Pazarlama bilgisi

Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.

Talep yönetim bilgisi

Şirket’in müşterisi olan ya da olmayan gerçek kişiler tarafından Şirket’in ürün ve hizmetleri hakkında yaptığı taleplerle ilgili toplanan bilgiler, kayıtlardır.

Talep/şikâyet yönetimi bilgisi

Şirket müşterisi olan ya da olmayan gerçek kişiler tarafından Şirket’e ait iletişim kanallarına yönelmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar ve Olay yönetim bilgisi

Şirket’in ticari itibarını korumak ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak maksadı ile Şirket çalışanlarını, ortaklarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili sosyal medya vb. mecralardan toplanan kişisel veriler, değerlendirmeler ile Şirket’in ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

Risk yönetim bilgisi

Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilebilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve ŞartlarŞirket, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkelerŞirket, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatma ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek, kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işlemektedir.3.1.1. Verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmesiŞirket; kişisel verilerin işlenmesi faaliyetini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Kanun ve ilgili diğer yasal mevzuat başta olmak üzere hukuksal düzenlemelere ve güven ilişkisi esas olmak üzere dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Şirket veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.3.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanmasıKişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Şirket açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Şirket’in aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Şirket tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.3.1.3. Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesiŞirket, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.3.1.4. Verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasıŞirket; kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.3.1.5. Verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesiŞirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin ŞartlarKanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Şirket tarafından işlenmektedir.3.2.1. Kişisel veri sahibinin açık rızasının olmasıKişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, aday müşteri, çalışan, aday çalışan ve tedarikçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.3.2.2. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesiVeri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.3.2.3. Fiili imkânsızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamamasıFiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.3.2.4. Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olmasıBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.3.2.5. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesiŞirket’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.3.2.6. Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesiVeri sahibinin, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.3.2.7. Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.3.2.8. Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olmasıKişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi3.3.1. Özel nitelikli kişisel verilerin İşlenme ŞartlarıHukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel veriler, işbu hassasiyet nedeniyle bu Politika’da ayrıca belirtilmiştir. Kanun’un 6. maddesi 1. fıkrasında tanımı yapılan özel nitelikli kişisel verilerin yine Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası bu kuralın istisnalarını düzenlemektedir.Şirket tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır. Şirket tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.3.3.2. Özel nitelikli kişisel verilerin KorunmasıÖzel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik; Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi, gizlilik sözleşmelerinin yapılması, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması, periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise; verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi, kriptografîk anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması yönünde gerekli önlemler alınmaktadır.Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise; özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması, bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi yönünde gerekli önlemler alınmaktadır. 1. Kişisel Verilerin AktarılmasıŞirket’in veri sahibine gerektiği gibi hizmet edebilmesi amaçlarına uygun olarak veri işleme kapsamında, üçüncü taraflarla ilgili verilerin aktarımı/paylaşımı gereklidir.

 

Kişisel veriler Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, tedarikçilere, Şirket yetkililerine, Şirket ortaklarına, yetkili çalışanlara,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. (Detaylı bilgiye KVKK linkinde yer alan Aydınlatma Metinlerinden ulaşabilirsiniz.)
Şirket hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirket bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Şirket, bu Politika maddesinde belirtilen aktarma işlemi için istisnaları, Kanun’un 8. maddesi 2. fıkrasında belirtildiği üzere uygulanmaktadır. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde AktarımıŞirket’in, kişisel veri sahibine, daha iyi hizmet verebilmesi, taleplerini karşılayabilmesi, hizmet ve iletişimini geliştirebilmesi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmesi ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmesi vb. amaçlarına uygun olarak, veri işleme faaliyeti kapsamında, ilgili verilerin üçüncü kişilere aktarımı/paylaşımı gerekli olabilmektedir.

Şirket, bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve bahse konu madde kapsamında işbu Politika’ da yer alan düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şöyle ki; kişisel veriler, • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • Müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla tedarikçilere, Şirket ortaklarına, yetkili çalışanlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politikanın 3. başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Şirket tarafından aktarılabilmektedir.4.1.2. Özel Nitelikli Kişisel verilerin yurtiçinde aktarımıŞirket gerekli özeni göstermek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak sureti ile KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini işbu Politika’nın 3.3 başlığı altında düzenlenen şartları dikkate alarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir.4.2.1 Kişisel Verilerin Yurtdışına AktarımıŞirket bu Politika’nın 3. başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışına ve/veya ana merkezi yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya, iletişim ve/veya depolama mecralarına aktarabilmektedir.

Şirket tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Şirket bu doğrultuda Kanun’un 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.4.2.2. Özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışına aktarımıŞirket gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini bu  Politika’nın 3.3 başlığı altında düzenlenen şartları dikkate alarak yeterli korumaya sahip ilan edilen veya yabancı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından yeterli koruma taahhüt edilen ülkelere ve/veya ana merkezi yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya, iletişim ve/veya depolama mecralarına aktarabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması, taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,  verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi yönünde gerekli önlem ve tedbirler alınmaktadır. 1. Kişisel Verilere İlişkin Haklar ve Yükümlülükler5.1. Kişisel Veri Sahiplerinin Şirket Tarafından Aydınlatılması Yükümlülüğü:Kanun’un 10. maddesi uyarınca; Şirket, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerin toplanması esnasında veri sahiplerine kişisel verilerin Şirket tarafından işleneceğini, kişisel verilerinin hangi amaçlarla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebeplerini, Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibinin haklarının neler olduğunu Aydınlatma Metinleri ile bildirmekte ve Kanun uyarınca gerekli olduğu takdirde açık rıza almaktadır.5.2. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Yöntemi:Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak aşağıdaki taleplerde bulunabilir: 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” olarak, Başvuru Formu’nu doldurarak ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak veya KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Kuruma iletmeleri gerekmektedir. İletişim adresleri aşağıdaki şekildedir;Adres: muratpaşa mah. Tunav cad. no:32 bayrampaşa/istanbulKayıtlı elektronik posta adresi: ercumen.nakas@hs01.kep.trKişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün olmayıp, üçüncü bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak üçüncü kişi adına düzenlenen özel vekâletname ile yetki verilmiş olması gerekmektedir.Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.5.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller:Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda bu Politika’nın 5.2 başlığı altında sayılan haklarını ileri süremezler: 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
  3. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
  4. Kişisel verilerin millî savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
  5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, bu Politika’nın 5.2 başlığı altında sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.5.4. Şirket Tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularına Cevap VerilmesiKanun’un 13. maddesi uyarınca; kişisel veri sahibinin yukarıda yer alan usule uygun olarak ilettiği başvurusunda yer alan talepler, Şirket tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek, başvuruda yer verilen talepleri netleştirmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Politika’nın 5.2 başlığı altında belirtilen usule uygun olarak ve/veya kanunen geçerli tebligat ile iletilmeyen taleplerin Şirket’e ulaşmaması halinde Şirket’in sorumluluğundan bahsedilemez.

Şirket, Kanun’un 28. maddesinde bahsedilen durumlar ve aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: 1. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
  2. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
  3. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 

5.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma HakkıKişisel veri sahibi, Kanun’un 14. maddesinde belirtildiği şekilde kurula şikayette bulunabilir. Kişisel veri sahibi, Kanun’un 13. maddesi ve de bu Politika’nın 5.2 bölümünde düzenlenen başvuru hakkını kullanmadan, KVK Kurulu’na şikayet yoluna başvuramaz. 1. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi Ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya üçüncü kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır.

 6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde GizlilikŞirket tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel veriler, veri güvenliğine tabidir. Şirket, özel nitelikli kişisel veriler ve internet siteleri ve/veya diğer uygulamalar üzerinden toplanan kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak üzere tüm gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır.Şirket’in herhangi bir çalışanının bu verilere yetkisiz şekilde erişmesi, bu verileri işlemesi veya özel veya ticari amaçlarla kullanması, bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşması veya başka bir yöntemle bu verileri erişilebilir hale getirmeleri yasaktır. Şirket’in çalışanları kişisel verilere ancak söz konusu görevlerinin türü ve kapsamı çerçevesinde uygun şekilde erişebilir. Bunun için rol ve sorumluluklar detaylandırılmakta ve ayrıştırılmaktadır. Şirket’in meşru görevi çerçevesinde yetkilendirilmemiş olan herhangi bir çalışanının bu verileri işlemesi yetkisiz işlem anlamına gelmektedir.Şirket Ortakları, istihdam ilişkisinin başlangıç aşamasında çalışanlarını veri gizliliğini koruma yükümlülüğü hususunda bilgilendirmektedir. Söz konusu yükümlülük istihdamın sona ermesinden sonra da devam etmektedir.6.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde GüvenlikKişisel veriler, yetkisiz erişime, yasa dışı veri işleme veya ifşaya ve verilerin kazara kaybına, değiştirilmesine veya imhasına karşı Şirket tarafından korunmaktadır. Kişisel verilerinizin halka açık olmayan ve sadece yetkili Şirket çalışanları (çalışanlarımızla yapılan KVKK Ek Protokolü kapsamında), aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli çalışma ortamlarında saklanmaktadır.

Kişisel verilere erişmeden önce kişisel verileri saklanan veri sahibinin, internet sitesi veya uygulama üzerinden kimlik bilgilerinin doğrulanması yapılmaktadır. İşbu hüküm, veriler ister elektronik ortamda ister kağıt üzerinde işlensin, geçerli olacaktır. Yeni bilgi teknolojisi sistemleri gibi yeni veri işleme yöntemleri ortaya çıkıncaya kadar, kişisel verileri korumaya yönelik olarak aşağıda tanımlanan teknik ve idari tedbirler hayata geçirilmektedir.6.3. Teknik Tedbirler Şirket bünyesinde kişisel veri işleme faaliyetleri ile güvenli ortamda saklanması teknik sistemlerle yürütülmekte, teknik çözüm uygulamaları yapılmaktadır. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta ve risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir.Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır. Örneğin Şirket e-ticaret sitesi internet sayfalarında, Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu servislerden faydalanmak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, internet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliği korunabilmektedir.Şirket, kartlı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) regülasyonlarına uyar ve kartlı ödeme sistemlerinde veri iletimini ve işleyişini güvenli olarak sağlar. Kredi kartı numarası Şirket’in online kredi kartı uygulaması tarafından şifrelenerek bankaya iletilmekte ve üçüncü taraflarla asla paylaşılmamaktadır. Kredi kartı bilgileri Şirket tarafından saklanmamaktadır.Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır. Ayrıca, Şirket bünyesinde kullanılan veri sınıflandırma sistemi, veri sızıntısı önleme (DLP) sistemi ile entegre edilmiştir. Böylece Şirket bünyesinde kişisel veri içeren tüm elektronik dokümanlar sınıflandırılmak zorunda olup, kurum dışına çıkartılması ise DLP sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.6.4. İdari Tedbirler Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Bu doğrultuda, Şirket ile çalışanları arasındaki sözleşme ve belgelere, Şirket talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar ile taahhütler eklenmektedir. Çalışanların kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğüne uyumlarının denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler alınmaktadır. Fiziksel yollarla elde edilen ve saklanan kişisel veriler sadece yetkili kişilerin erişiminde olan kilitli dolaplarda saklanmaktadır.Şirket tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ve  kişisel verilerin saklanması konusunda üçüncü kişilerden teknik hizmet alınması halinde bu kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasının sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.6.5. Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya 3. kişi firmalar ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçlarında alınan tüm tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 6.6. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Şekilde İfşası Durumunda Alınacak TedbirlerŞirket, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Kanun’un 12. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, belirtilenleri yapmakla yükümlü olup; gerekli tespit ve bildirimin yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli sistemi oluşturmaktadır. KVK Kurulu’na yapılan bildirimin akabinde, KVK Kurulu, Kanun’un 12. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği şekilde bu durumu ilan edebilir.6.7. İnternet Sitesi Ziyaretçileriİnternet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanun’a göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.Şirket sahibi olduğu internet sitesinde; bu siteyi ziyaret eden kişilerin sitedeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Ör. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydetmektedir. (Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.)Bizimle İletişime GeçinKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın.

 

Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.